• Deelname vanaf 18 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid
 • Deelname vanaf 18 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid

Spelreglement - FC Burgum 1 kampioensloterij

Artikel 1 Toepasselijkheid

Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen FC Burgum (hierna te noemen: de Organisator) en personen die deelnemen aan de incidentele loterij “FC Burgum 1 kampioensloterij” (hierna te noemen: deelnemers).

Artikel 2 Vergunning

Aan Organisator is op 17-05-2023 een incidentele kansspelvergunning verleend voor het organiseren van de FC Burgum 1 kampioensloterij door de gemeente Tytsjerksteradiel onder nummer Z-073795288.

Artikel 3 Identiteit van de begunstigde

De FC Burgum 1 kampioensloterij wordt georganiseerd door:
FC Burgum
Tjalling H. Haismastraat 38
9251AW Burgum
KVK-nummer: 75313170

Loten zijn vrijgesteld van BTW.

De netto-opbrengst van de FC Burgum 1 kampioensloterij komt ten goede aan Trainingskamp van de A-selectie van FC Burgum..

Artikel 4 Aantal loten en lotprijs

Gedurende de periode van 17-05-2023 tot en met 27-05-2023 worden er maximaal 2000 loten verkocht voor € 2,00 per lot.

Artikel 5 Deelname

 1. Loten kunnen worden gekocht:
  • fcburgum.mylotify.com
  • tijdens verschillende evenementen.
 2. De deelnemer dient bij het kopen van een lot de volgende gegevens in te vullen:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mail
  • dd-mm-jjjj
  • Hoe vaak wil je meedoen?
  • payment_method
  • Aantal loten:
  • opt_in_age
  • opt_in_terms
 3. Aan de FC Burgum 1 kampioensloterij kan worden deelgenomen langs elektronische weg (iDEAL).

 4. Na volledige betaling wordt aan de deelnemer een e-mailbericht verstuurd met daarin het lotnummer waarmee hij/zij deelneemt aan de FC Burgum 1 kampioensloterij.
 5. Deelname aan de FC Burgum 1 kampioensloterij geschiedt uitsluitend op basis van de gegevens in de door Organisator gebruikte registratie- en administratiesystemen.

Artikel 6 Restitutie

Er kan slechts restitutie van de inleg plaatsvinden indien de deelnemer 48 uur voor de trekking een verzoek tot restitutie indient bij de Klantenservice van Organisator. Dit kan door een verzoek in te dienen via info@lotify.com.

Artikel 7 Prijzenpakket

 1. Het totaal prijzenpakket van de FC Burgum 1 kampioensloterij is onderverdeeld in de volgende trekkingen:

  • Prijzenpakket van de trekking van 27-05-2023 17:00 bestaat uit:
   • 1x FC Burgum Kampioensfiets t.w.v. € 400,00
   • 1x Ingelijst kampioensshirt t.w.v. € 100,00
   • 1x FC Burgum Koffer t.w.v. € 75,00
   • 2x Fashion Kadobon t.w.v. € 50,00
   • 3x Voucher Padelclub Burgum t.w.v. € 25,00
   • 1x Motorrijles t.w.v. € 55,00
   • 2x FC Burgum Clubkaart t.w.v. € 25,00
   • 3x 2 proeflessen Flowfit t.w.v. € 16,00
   • 2x FC Burgum sjaal & pet t.w.v. € 20,00
   • 2x Smultasje Bakryk t.w.v. € 15,00
   • 1x Ontspanningsmassage t.w.v. € 30,00
   • 2x Hangpot of Terraspot t.w.v. € 15,00
   • 1x Kinderboeken Dolfje Weerwolfje & Kleine Ijsbeer t.w.v. € 26,00
   • 1x Waardebon Döner Home t.w.v. € 25,00
   • 1x Cadeaubon Beauty Bar Burgum t.w.v. € 25,00
   • 1x Borrelpakket t.w.v. € 25,00
   • 1x Verrassingspakket t.w.v. € 18,50
   • 1x Entree buitenbad Sawn Doarpen t.w.v. € 18,00
   • 1x De smaak van Burgum: koffie-mokkalikeur t.w.v. € 17,99
   • 1x Auto schoonmaakpakket t.w.v. € 15,00
   • 1x 7 versgeperste fruitsapjes met glas t.w.v. € 12,00
 2. De trekkingen vinden plaats op de bovenstaande data en de prijzen worden getrokken uit alle verkochte deelnamebewijzen.

 3. Per lotnummer kan maximaal één prijs worden gewonnen.

Artikel 8 Bekendmaking van de winnende lotnummers

 1. De Organisator maakt de winnende lotnummers van de FC Burgum 1 kampioensloterij bekend door middel van publicatie van de trekkingsuitslag op fcburgum.mylotify.com
 2. Aanwijzing van de winnaars vindt plaats te Leiden op de trekkingsdata door de trekkingscommissie onder toezicht en registratie van een notaris.
 3. Aan gepubliceerde, van de door de notaris geregistreerde afwijkende, uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Deelnemer dient zelf aan de hand van de bekendmaking van de winnende lotnummers te controleren of deelnemer een prijs heeft gewonnen.

Artikel 9 Verkrijgen en afhandeling van een prijs

 1. De winnaars van de prijzen ontvangen een persoonlijk bericht over de wijze van afhandeling/uitbetaling van de prijs en geschiedt op basis van de door deelnemer ingevulde gegevens (zie artikel 5).

Artikel 10 Minimum leeftijd

 1. Deelnemers aan de FC Burgum 1 kampioensloterij dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 2. Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de FC Burgum 1 kampioensloterij heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Niet of niet tijdige kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing heeft geen enkele invloed op de trekking van de loten en de toewijzing van de prijzen. Organisator is niet aansprakelijk in het geval de kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing de deelnemer niet of te laat heeft bereikt.
 2. Het risico van een niet tijdige of onvolledige betaling van de verschuldigde inleg voor het (de) desbetreffende loterij(en) berust bij de deelnemer. Organisator aanvaardt ter zake van voornoemde gevallen geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
 3. Organisator is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van (uit)betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen ingeschakeld door de deelnemers.
 4. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beperkingen die aan deelname langs direct elektronische weg gesteld kunnen worden ten gevolge van de algemene voorwaarden of andersoortige bepalingen van partijen waarvan de deelnemer voor zijn deelname langs direct elektronische weg afhankelijk is, en welke door de deelnemer zelf zijn ingeschakeld.
 5. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitreiking van prijzen in natura.
 6. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Organisator niet aansprakelijk.
 7. Organisator is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van Organisator is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-, die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen, oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen en ernstige storingen in de zaken van de Organisator of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven.

Artikel 12 Klachten

Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan FC Burgum via info@lotify.com.

Artikel 13 Algemene bepalingen

 1. Deelname aan de FC Burgum 1 kampioensloterij betekent instemming met dit reglement.
 2. Over de gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd. Organisator neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan.
 3. Prijzen worden uitsluitend toegekend aan de winnaar en zijn niet overdraagbaar en inwisselbaar voor geld.
 4. Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na verloop van één jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.
 5. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 6. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 7. Op de FC Burgum 1 kampioensloterij is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de FC Burgum 1 kampioensloterij voortvloeien worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te ’s Gravenhage.
 8. Kansspelen zijn vrijgesteld van BTW. Hieronder vallen ook de loterijen. BTW nr: NL860969629B01